Liturgical day: Thursday 18th in Ordinary Time

Đã xem: 35 | Cập nhập lần cuối: 8/11/2018 1:06:07 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email