Liturgical day: December 27th: John, apostle and evangelist

Đã xem: 1386 | Cập nhật lần cuối: 1/11/2019 12:11:14 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email