Liturgical day: Friday 15th in Ordinary Time

Đã xem: 536 | Cập nhật lần cuối: 8/7/2018 3:52:09 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email