Liturgical day: Friday 17th in Ordinary Time

Đã xem: 561 | Cập nhập lần cuối: 8/14/2018 1:05:14 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email