Liturgical day: Friday 17th in Ordinary Time

Đã xem: 717 | Cập nhật lần cuối: 8/21/2018 1:05:14 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email