Liturgical day: Friday 17th in Ordinary Time

Đã xem: 268 | Cập nhập lần cuối: 8/6/2018 5:05:14 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email