Liturgical day: Friday 17th in Ordinary Time

Đã xem: 314 | Cập nhập lần cuối: 8/8/2018 1:05:14 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email