Liturgical day: Friday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 176 | Cập nhập lần cuối: 10/12/2018 9:17:14 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email