Liturgical day: Friday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 108 | Cập nhập lần cuối: 10/10/2018 1:17:14 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email