Liturgical day: Friday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 140 | Cập nhập lần cuối: 10/11/2018 1:17:14 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email