Liturgical day: Friday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 279 | Cập nhập lần cuối: 10/14/2018 5:17:14 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email