Liturgical day: Friday 2nd of Advent

Đã xem: 934 | Cập nhật lần cuối: 12/31/2018 7:03:33 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email