Liturgical day: November 9th: Dedication of the Basilica of St. John Lateran in Rome

Đã xem: 209 | Cập nhập lần cuối: 11/13/2018 9:31:15 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email