Liturgical day: November 9th: Dedication of the Basilica of St. John Lateran in Rome

Đã xem: 287 | Cập nhập lần cuối: 11/14/2018 9:31:15 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email