Liturgical day: November 9th: Dedication of the Basilica of St. John Lateran in Rome

Đã xem: 60 | Cập nhập lần cuối: 11/9/2018 5:31:15 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email