Liturgical day: Saturday 19th in Ordinary Time

Đã xem: 539 | Cập nhật lần cuối: 9/7/2018 1:29:14 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email