Liturgical day: Saturday 19th in Ordinary Time

Đã xem: 581 | Cập nhật lần cuối: 9/8/2018 9:29:14 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email