Liturgical day: Saturday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 151 | Cập nhập lần cuối: 10/13/2018 10:56:22 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email