Liturgical day: Saturday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 92 | Cập nhập lần cuối: 10/11/2018 6:56:22 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email