Liturgical day: Saturday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 32 | Cập nhập lần cuối: 10/7/2018 2:56:22 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email