Liturgical day: Saturday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 215 | Cập nhập lần cuối: 10/15/2018 10:56:22 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email