Liturgical day: Saturday 27th in Ordinary Time

Đã xem: 170 | Cập nhập lần cuối: 10/20/2018 11:44:59 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email