Liturgical day: Saturday 27th in Ordinary Time

Đã xem: 97 | Cập nhập lần cuối: 10/18/2018 7:44:59 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email