Liturgical day: Saturday 2nd in Ordinary Time

Đã xem: 68 | Cập nhập lần cuối: 1/29/2019 10:55:11 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email