Liturgical day: Saturday 2nd in Ordinary Time

Đã xem: 164 | Cập nhập lần cuối: 2/1/2019 2:55:11 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email