Liturgical day: Saturday 30th in Ordinary Time

Đã xem: 4282 | Cập nhập lần cuối: 11/4/2018 4:45:13 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email