Liturgical day: Saturday 30th in Ordinary Time

Đã xem: 5574 | Cập nhập lần cuối: 11/7/2018 4:45:13 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email