Liturgical day: Saturday 30th in Ordinary Time

Đã xem: 6043 | Cập nhập lần cuối: 11/11/2018 8:45:13 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email