Liturgical day: Saturday 30th in Ordinary Time

Đã xem: 5801 | Cập nhập lần cuối: 11/8/2018 12:45:13 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email