Liturgical day: Saturday 34th in Ordinary Time

Đã xem: 372 | Cập nhập lần cuối: 12/6/2018 7:13:08 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email