Liturgical day: Saturday 34th in Ordinary Time

Đã xem: 762 | Cập nhập lần cuối: 12/8/2018 11:13:08 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email