Liturgical day: Saturday 34th in Ordinary Time

Đã xem: 286 | Cập nhập lần cuối: 12/3/2018 11:13:08 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email