Liturgical day: September 14th: The Exaltation of the Cross

Đã xem: 34 | Cập nhập lần cuối: 9/15/2018 11:10:49 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email