Liturgical day: September 14th: The Exaltation of the Cross

Đã xem: 226 | Cập nhập lần cuối: 9/22/2018 7:10:49 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email