Liturgical day: September 14th: The Exaltation of the Cross

Đã xem: 159 | Cập nhập lần cuối: 9/20/2018 11:10:49 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email