Liturgical day: Thursday 23rd in Ordinary Time

Đã xem: 27 | Cập nhập lần cuối: 9/15/2018 2:56:11 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email