Liturgical day: Thursday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 33 | Cập nhập lần cuối: 10/5/2018 8:30:35 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email