Liturgical day: Thursday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 141 | Cập nhập lần cuối: 10/10/2018 4:30:35 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email