Liturgical day: Thursday 26th in Ordinary Time

Đã xem: 208 | Cập nhập lần cuối: 10/12/2018 8:30:35 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email