Liturgical day: Thursday 27th in Ordinary Time

Đã xem: 47 | Cập nhập lần cuối: 10/12/2018 5:26:05 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email