Liturgical day: Thursday 27th in Ordinary Time

Đã xem: 173 | Cập nhập lần cuối: 10/17/2018 1:26:05 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email