Liturgical day: Thursday 27th in Ordinary Time

Đã xem: 237 | Cập nhập lần cuối: 10/18/2018 9:26:05 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email