Liturgical day: Thursday 27th in Ordinary Time

Đã xem: 119 | Cập nhập lần cuối: 10/15/2018 5:26:05 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email