Liturgical day: Thursday 31st in Ordinary Time

Đã xem: 7049 | Cập nhập lần cuối: 11/17/2018 5:44:12 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email