Liturgical day: Thursday 31st in Ordinary Time

Đã xem: 6767 | Cập nhập lần cuối: 11/13/2018 9:44:12 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email