Liturgical day: Thursday 31st in Ordinary Time

Đã xem: 6862 | Cập nhập lần cuối: 11/14/2018 9:44:12 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email