Liturgical day: Thursday 34th in Ordinary Time

Đã xem: 6547 | Cập nhập lần cuối: 12/5/2018 6:43:01 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email