Liturgical day: Thursday 34th in Ordinary Time

Đã xem: 4451 | Cập nhập lần cuối: 12/1/2018 10:43:01 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email