Liturgical day: Thursday 34th in Ordinary Time

Đã xem: 6321 | Cập nhập lần cuối: 12/4/2018 2:43:01 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email