Liturgical day: Tuesday 31st in Ordinary Time

Đã xem: 2314 | Cập nhập lần cuối: 11/14/2018 5:15:35 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email