Liturgical day: Tuesday 31st in Ordinary Time

Đã xem: 15 | Cập nhập lần cuối: 11/6/2018 9:15:35 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email