Liturgical day: Tuesday 31st in Ordinary Time

Đã xem: 2516 | Cập nhật lần cuối: 11/20/2018 5:15:35 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email