Liturgical day: Tuesday 31st in Ordinary Time

Đã xem: 2112 | Cập nhập lần cuối: 11/10/2018 9:15:35 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email