Liturgical day: Tuesday 9th in Ordinary Time

Đã xem: 698 | Cập nhập lần cuối: 6/12/2018 4:41:45 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email