Liturgical day: Wednesday 10th in Ordinary Time

Đã xem: 2032 | Cập nhập lần cuối: 6/17/2018 12:52:23 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email