Liturgical day: Wednesday 31st in Ordinary Time

Đã xem: 11267 | Cập nhập lần cuối: 11/15/2018 4:58:07 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email