Liturgical day: Wednesday 31st in Ordinary Time

Đã xem: 11070 | Cập nhập lần cuối: 11/11/2018 8:58:07 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email