Chương trình Thánh nhạc HK II niên khóa 2014 - 2015

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3812 | Cập nhật lần cuối: 12/31/2014 3:24:51 PM | RSS

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC NIÊN KHÓA 2014 - 2015

HỌC KỲ II (19/01 - 30/05/2015)

TÊN GIẢNG KHÓA GIẢNG VIÊN THỨ THỜI GIAN
NHẠC LÝ: KÝ XƯỚNG ÂM 1 Gv. GB. Nguyễn Kim Kỳ (Anh Tuấn) Hai 18.00 - 20.00
NHẠC LÝ: KÝ XƯỚNG ÂM 1 Gv. GB. Nguyễn Kim Kỳ (Anh Tuấn) Ba 18.00 - 20.00
NHẠC LÝ: KÝ XƯỚNG ÂM 1 Gv. GB. Nguyễn Kim Kỳ (Anh Tuấn) 18.00 - 20.00
NHẠC LÝ: KÝ XƯỚNG ÂM 2 Gv. GB. Nguyễn Kim Kỳ (Anh Tuấn) Năm 18.00 - 20.00
NHẠC LÝ: KÝ XƯỚNG ÂM 3 Gv. GB. Nguyễn Kim Kỳ (Anh Tuấn) Sáu 18.00 - 20.00
THANH NHẠC 1
(đã học Ký xướng âm 1)
Gv. Maria Nguyễn Thị Diệu Hiền 18.30 - 19.30
THANH NHẠC 1
(đã học Ký xướng âm 1)
Gv. GB. Phạm Thành Đức 18.30 - 19.30
THANH NHẠC 2 Gv. Maria Nguyễn Thị Đoan Thùy Sáu 18.00 - 19.00
THANH NHẠC 3 Gv. Maria Nguyễn Thị Đoan Thùy Sáu 19.00 - 20.00
ĐÀN SƠ CẤP Giuse Lâm Đức Hòa Năm 17.30 - 19.00
19.00 - 20.30
ĐỆM ĐÀN PHỤNG VỤ 1
(đã học xong Đàn sơ cấp)
Gv. Giuse Lâm Đức Hòa Hai 15.30 - 19.00
ĐỆM ĐÀN PHỤNG VỤ 2 Gv. Giuse Lâm Đức Hòa 17.30 - 19.00
ĐỆM ĐÀN PHỤNG VỤ 3A + 3B Gv. Giuse Lâm Đức Hòa Sáu 17.30 - 19.00
19.00 - 20.30
PHÂN TÍCH HÒA ÂM Gv. Antôn Đinh Tiến Linh Sáu 16.00 - 18.00
HÒA ÂM 1 Gv. Antôn Đinh Tiến Linh Sáu 18.00 - 20.00
ĐÁNH NHỊP CƠ BẢN 1 Gv. Phaolô Nguyễn Ngọc Linh Hai 18.00 - 20.00
ĐÁNH NHỊP CƠ BẢN 2 Gv. Phaolô Nguyễn Ngọc Linh Hai 16.00 - 18.00
THÁNH NHẠC TRONG PHỤNG VỤ Lm. Rôcô Nguyễn Duy Bảy 09.00 - 11.00

Tải về: Chương trình Thánh Nhạc HKII.pdf

Phòng Học vụ

Học viện Mục vụ TGP