Liturgical day: Thursday 10th in Ordinary Time

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 7/29/2019 2:38:46 AM

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/audio/liturgical-day--thursday-10th-in-ordinary-time15160334/