Liturgical day: Thursday 10th in Ordinary Time

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 9/22/2019 10:38:46 PM

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/audio/liturgical-day--thursday-10th-in-ordinary-time15160334/