• Bữa cơm cùng Đức Hồng y Gioan Baotixita và gia đình TTMV

  Bữa cơm cùng Đức Hồng y Gioan Baotixita và gia đình TTMV
 • Ban giảng huấn và quý cha đồng hành (26.9.2015)

  Ban giảng huấn và quý cha đồng hành (26.9.2015)
 • Thánh lễ khai giảng và trao tu phục cho chủng sinh dự bị

  Thánh lễ khai giảng và trao tu phục cho chủng sinh dự bị
 • Cha Giám đốc TTMV trao tu phục

  Cha Giám đốc TTMV trao tu phục
 • Cha Giám đốc Đai chủng viện trao tu phục

  Cha Giám đốc Đai chủng viện trao tu phục
 • Chủng sinh Dự bị K 11 (2015-2016)

   Chủng sinh Dự bị K 11 (2015-2016)
 • Chủng sinh Dự bị và thân nhân

  Chủng sinh Dự bị và thân nhân
 • Bữa cơm cùng Đức Hồng y Gioan Baotixita và gia đình TTMV
 • Ban giảng huấn và quý cha đồng hành (26.9.2015)
 • Thánh lễ khai giảng và trao tu phục cho chủng sinh dự bị
 • Cha Giám đốc TTMV trao tu phục
 • Cha Giám đốc Đai chủng viện trao tu phục
 • Chủng sinh Dự bị K 11 (2015-2016)
 • Chủng sinh Dự bị và thân nhân