• Đại hội Gia đình Thế giới - Đêm canh thức

  Đại hội Gia đình Thế giới - Đêm canh thức
 • Gặp gỡ tại Đại hội Gia đình Thế giới 2015

  Gặp gỡ tại Đại hội Gia đình Thế giới 2015
 • Philadelphia (26/09/2015)

  Philadelphia (26/09/2015)
 • Gặp gỡ các gia đình tại Đại hội GĐTG

  Gặp gỡ các gia đình tại Đại hội GĐTG
 • Đêm canh thức (26.9.2015)

  Đêm canh thức (26.9.2015)
 • Chứng từ tại Đại hội Gia đình Thế giới 2015

  Chứng từ tại Đại hội Gia đình Thế giới 2015
 • Gặp gỡ các gia đình tại Đại hội GĐTG

  Gặp gỡ các gia đình tại Đại hội GĐTG
 • Đại hội Gia đình Thế giới 2015

  Đại hội Gia đình Thế giới 2015
 • Philadelphia (26/09/2015)

  Philadelphia (26/09/2015)
 • Philadelphia (26/09/2015)

  Philadelphia (26/09/2015)
 • Thăm các tù nhân tại Trung tâm cải huấn Curran-Fromhold (27.6.2015)

  Thăm các tù nhân tại Trung tâm cải huấn Curran-Fromhold (27.6.2015)
 • Gặp người nhập cư tại Independence Mall (26.9.2015)

  Gặp người nhập cư tại Independence Mall (26.9.2015)
 • Đại hội Gia đình Thế giới - Đêm canh thức
 • Gặp gỡ tại Đại hội Gia đình Thế giới 2015
 • Philadelphia (26/09/2015)
 • Gặp gỡ các gia đình tại Đại hội GĐTG
 • Đêm canh thức (26.9.2015)
 • Chứng từ tại Đại hội Gia đình Thế giới 2015
 • Gặp gỡ các gia đình tại Đại hội GĐTG
 • Đại hội Gia đình Thế giới 2015
 • Philadelphia (26/09/2015)
 • Philadelphia (26/09/2015)
 • Thăm các tù nhân tại Trung tâm cải huấn Curran-Fromhold (27.6.2015)
 • Gặp người nhập cư tại Independence Mall (26.9.2015)