• Đạo huynh Đạt Truyền và linh mục Giám đốc TTMV

  Đạo huynh Đạt Truyền và linh mục Giám đốc TTMV
 • Lm Tổng đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân

  Lm Tổng đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân
 • Đạo huynh Thoại Tuấn

  Đạo huynh Thoại Tuấn
 • Thầy Thích Minh Mẫn và Thích Minh Quang

  Thầy Thích Minh Mẫn và Thích Minh Quang
 • Linh mục Phạm Văn Bình

  Linh mục Phạm Văn Bình
 • Chị Ngọc Anh

  Chị Ngọc Anh
 • Đạo huynh Đỗ Thế Hữu

  Đạo huynh Đỗ Thế Hữu
 • Ông Huỳnh Trọng Hai và đại diện Ban Trị sự PGHH

  Ông Huỳnh Trọng Hai và đại diện Ban Trị sự PGHH
 • Tổng Lý Tường Định và Giáo hữu Thượng Công Thanh

  Tổng Lý Tường Định và Giáo hữu Thượng Công Thanh
 • Tu sĩ Mộng Tuyền và Hồng Vân

  Tu sĩ Mộng Tuyền và Hồng Vân
 • Đoàng Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc

  Đoàng Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc
 • Giáo sĩ Huệ Ý và đại diện Minh Lý Thánh Hội

  Giáo sĩ Huệ Ý và đại diện Minh Lý Thánh Hội
 • Giáo sĩ Hoàng Mai - Tập đoàn Giáo sĩ CQPTGLĐĐ

  Giáo sĩ Hoàng Mai - Tập đoàn Giáo sĩ CQPTGLĐĐ
 • Nữ tu Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình

  Nữ tu Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình
 • Nữ tu sinh viên HV Phaolô Nguyễn Văn Bình

  Nữ tu sinh viên HV Phaolô Nguyễn Văn Bình
 • Đạo huynh Đạt Truyền và linh mục Giám đốc TTMV
 • Lm Tổng đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân
 • Đạo huynh Thoại Tuấn
 • Thầy Thích Minh Mẫn và Thích Minh Quang
 • Linh mục Phạm Văn Bình
 • Chị Ngọc Anh
 • Đạo huynh Đỗ Thế Hữu
 • Ông Huỳnh Trọng Hai và đại diện Ban Trị sự PGHH
 • Tổng Lý Tường Định và Giáo hữu Thượng Công Thanh
 • Tu sĩ Mộng Tuyền và Hồng Vân
 • Đoàng Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc
 • Giáo sĩ Huệ Ý và đại diện Minh Lý Thánh Hội
 • Giáo sĩ Hoàng Mai - Tập đoàn Giáo sĩ CQPTGLĐĐ
 • Nữ tu Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình
 • Nữ tu sinh viên HV Phaolô Nguyễn Văn Bình