• Hướng về Mẹ Maria

  Hướng về Mẹ Maria
 • Tri ân các giảng viên

  Tri ân các giảng viên
 • Cha Giám đốc EAPI chia sẻ Lời Chúa

  Cha Giám đốc EAPI chia sẻ Lời Chúa
 • Khóa lãnh đạo bản thân

  Khóa lãnh đạo bản thân
 • Trao đổi giữa các học viên

  Trao đổi giữa các học viên
 • Lắng nghe

  Lắng nghe
 • Thảo luận nhóm

  Thảo luận nhóm
 • Chia sẻ

  Chia sẻ
 • Đặt và giải quyết vấn nạn

  Đặt và giải quyết vấn nạn
 • Chăm chú tiếp nhận và khám phá

  Chăm chú tiếp nhận và khám phá
 • Các học viên và giảng viên khóa học (4.10.2015)

  Các học viên và giảng viên khóa học (4.10.2015)
 • Hướng về Mẹ Maria
 • Tri ân các giảng viên
 • Cha Giám đốc EAPI chia sẻ Lời Chúa
 • Khóa lãnh đạo bản thân
 • Trao đổi giữa các học viên
 • Lắng nghe
 • Thảo luận nhóm
 • Chia sẻ
 • Đặt và giải quyết vấn nạn
 • Chăm chú tiếp nhận và khám phá
 • Các học viên và giảng viên khóa học (4.10.2015)