• Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)

  Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)

  Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)

  Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)

  Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)

  Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)

  Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)

  Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)

  Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)

  Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)

  Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)

  Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)

  Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)

  Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)
 • Nhà thờ Chánh tòa SG (30.05.2015)
 • Lễ phong chức linh mục (30.05.2015)