• Nhà chủng sinh dự bị 2014

  Nhà chủng sinh dự bị 2014
 • Nhà thờ Thủ Thiêm

  Nhà thờ Thủ Thiêm
 • Trung tâm Mục vụ - 2014

  Trung tâm Mục vụ - 2014
 • Thiên Tâm giáng thế

  Thiên Tâm giáng thế
 • Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn - 2006

  Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn - 2006
 • Văn phòng HĐGMVN

  Văn phòng HĐGMVN
 • Lặng ngắm Chúa Hài Đồng

  Lặng ngắm Chúa Hài Đồng
 • Phòng học vụ - HVMV 2015

  Phòng học vụ - HVMV 2015
 • Máng cỏ tại Fribourg

  Máng cỏ tại Fribourg
 • Một máng cỏ trên hè phố - quận Tân Bình

  Một máng cỏ trên hè phố - quận Tân Bình
 • Trung tâm Mục vụ - 2015

  Trung tâm Mục vụ - 2015
 • Nhà chủng sinh dự bị 2014
 • Nhà thờ Thủ Thiêm
 • Trung tâm Mục vụ - 2014
 • Thiên Tâm giáng thế
 • Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn - 2006
 • Văn phòng HĐGMVN
 • Lặng ngắm Chúa Hài Đồng
 • Phòng học vụ - HVMV 2015
 • Máng cỏ tại Fribourg
 • Một máng cỏ trên hè phố - quận Tân Bình
 • Trung tâm Mục vụ - 2015