• Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)

  Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Làm phép phần mộ Đức Tổng Phaolô

  Làm phép phần mộ Đức Tổng Phaolô
 • Đức khâm sứ và các giám mục tại phần mộ Đức TGM

  Đức khâm sứ và các giám mục tại phần mộ Đức TGM
 • Phần mộ tại nhà nguyện ĐCV Thánh Giuse

  Phần mộ tại nhà nguyện ĐCV Thánh Giuse
 • Cha Giám đốc ĐCV và các chủng sinh ĐCV Thánh Giuse

  Cha Giám đốc ĐCV và các chủng sinh ĐCV Thánh Giuse
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)

  Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)

  Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)

  Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)

  Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)

  Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)

  Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Chức sắc Cao Đài đến cầu nguyện cho Đức TGM. Phaolô

  Chức sắc Cao Đài đến cầu nguyện cho Đức TGM. Phaolô
 • Chư tăng ni kính viếng TGM. Phaolô NVB

  Chư tăng ni kính viếng TGM. Phaolô NVB
 • Các nữ tu Thừa sai Bác ái

  Các nữ tu Thừa sai Bác ái
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)

  Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi cử hành nghi thức tẩn liệm

  Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi cử hành nghi thức tẩn liệm
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)

  Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Làm phép phần mộ Đức Tổng Phaolô
 • Đức khâm sứ và các giám mục tại phần mộ Đức TGM
 • Phần mộ tại nhà nguyện ĐCV Thánh Giuse
 • Cha Giám đốc ĐCV và các chủng sinh ĐCV Thánh Giuse
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Chức sắc Cao Đài đến cầu nguyện cho Đức TGM. Phaolô
 • Chư tăng ni kính viếng TGM. Phaolô NVB
 • Các nữ tu Thừa sai Bác ái
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)
 • Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi cử hành nghi thức tẩn liệm
 • Tang lễ TGM. Phaolô (7/1995)