• Gặp gỡ đại diện Minh Lý đạo

  Gặp gỡ đại diện Minh Lý đạo
 • Trao đổi với chư tăng

  Trao đổi với chư tăng
 • Trò chuyện với quý Đạo tỷ Cao Đài

  Trò chuyện với quý Đạo tỷ Cao Đài
 • Tưởng nhớ Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình

  Tưởng nhớ Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình
 • Nữ tu Mai Thành - Dòng Đức Bà

  Nữ tu Mai Thành - Dòng Đức Bà
 • Ca đoàn Têrêsa _ Gx. Tân Định

  Ca đoàn Têrêsa _ Gx. Tân Định
 • Diễn ngâm thi ca giáo lý Phật giáo Hòa hảo

  Diễn ngâm thi ca giáo lý Phật giáo Hòa hảo
 • Văn hóa gặp gỡ và Giáo lý Baha'i

  Văn hóa gặp gỡ và Giáo lý Baha'i
 • Đại Đức Thích Giác Hoàng - Tịnh xá Trung Tâm

  Đại Đức Thích Giác Hoàng - Tịnh xá Trung Tâm
 • Trống chiêng khai hội

  Trống chiêng khai hội
 • Gặp gỡ đại diện Minh Lý đạo
 • Trao đổi với chư tăng
 • Trò chuyện với quý Đạo tỷ Cao Đài
 • Tưởng nhớ Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình
 • Nữ tu Mai Thành - Dòng Đức Bà
 • Ca đoàn Têrêsa _ Gx. Tân Định
 • Diễn ngâm thi ca giáo lý Phật giáo Hòa hảo
 • Văn hóa gặp gỡ và Giáo lý Baha'i
 • Đại Đức Thích Giác Hoàng - Tịnh xá Trung Tâm
 • Trống chiêng khai hội