Từ khóa "The king took pity on him and not only set him free but even canceled his debt"

Không tìm thấy kết quả nào theo yêu cầu