Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4637 | Cập nhật lần cuối: 7/1/2015 9:34:58 AM | RSS
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
105 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Nicholas I 24 April 858 – 13 November 867 Rome
104 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Benedict III 855 – 7 April 858 Rome
103 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Leo IV January 847 – 17 July 855 Rome
102 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Sergius II January 844 – 7 January 847 Rome
101 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Gregory IV 827 – January 844 Rome
100 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Valentine August 827 – September 827 Rome
99 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Eugene II 8 May 824 – August 827 Rome
98 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Paschal I 25 January 817 – 11 February 824 Rome
97 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Stephen IV 12 June 816 – 24 January 817 Rome
96 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Leo III 26 December 795 – 12 June 816 Rome
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
95 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Adrian I 1 February 772 – 26 December 795 Rome
94 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Stephen III 1/7 August 767 – 24 January 772 Sicily
93 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Paul I 29 May 757 – 28 June 767 Rome
92 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Stephen II 26 March 752 – 26 April 757 Rome
91 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Zachary 3 December 741 – 14/22 March 752 Greece
90 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Gregory III 18 March 731 – 28 November 741 Syria
89 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Gregory II 19 May 715 – 11 February 731 Rome
88 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Constantine 25 March 708 – 9 April 715 Syria
87 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Sisinnius 15 January 708 – 4 February 708 Syria
86 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 John VII 1 March 705 – 18 October 707 Greece
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
85 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 John VI 30 October 701 – 11 January 705 Greece
84 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Sergius I 15 December 687 – 8 September 701 Sicily
83 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Conon 21 October 686 – 22 September 687 Thrace, Hy Lạp
82 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 John V 12 July 685 – 2 August 686 Syria
81 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Benedict II 683/26 June 684 – 8 May 685 Rome, Byzantine Empire
80 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Leo II December 681 – 3 July 683 Sicily
79 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Agatho 27 June 678 – 10 January 681 Sicily
78 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Donus 2 November 676 – 11 April 678 Rome, Byzantine Empire
77 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Adeodatus II 11 April 672 – 17 June 676 Rome, Byzantine Empire
76 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Vitalian 30 July 657 – 27 January 672 Segni, Byzantine Empire
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
75 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Eugene I 10 August 654 – 2 June 657 Rome
74 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Martin I Near Todi, Umbria, Byzantine Empire July 649 – 16 September 655
73 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Theodore I 24 November 642 – 14 May 649 Palestine
72 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 John IV 24 December 640 – 12 October 642 Zadar, Dalmatia, now Croatia
71 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Severinus October 638 – 2 August 640 Rome
70 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Honorius I 27 October 625 – 12 October 638 Campania, Byzantine Empire
69 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Boniface V 23 December 619 – 25 October 625 Naples
68 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Adeodatus I 19 October 615 – 8 November 618 Rome
67 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Boniface IV 25 August 608 – 8 May 615 Marsi
66 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Boniface III 19 February 607 – 12 November 607 Rome
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
65 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Sabinian 13 September 604 – 22 February 606 Blera
64 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Gregory I 3 September 590 – 12 March 604 Rome
63 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Pelagius II 26 November 579 – 7 February 590 Rome
62 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Benedict I 2 June 575 – 30 July 579 Rome
61 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 John III 17 July 561 – 13 July 574 Rome, Eastern Roman Empire
60 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Pelagius I 16 April 556 – 4 March 561 Rome
59 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Vigilius 29 March 537 – 7 June 555 Rome
58 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Silverius 1 June 536 – 11 November 537 Frosinone
57 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Agapetus I 13 May 535 – 22 April 536 Rome
56 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 John II 2 January 533 – 8 May 535 Rome
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
55 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Boniface II 22 September 530 – 17 October 532 Rome
54 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Felix IV 13 July 526 – 22 September 530/td> Samnium
53 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 John I 13 August 523 – 18 May 526 Tuscany
52 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Hormisdas 0 July 514 – 19 July 523 Frosinone, Southern Latium, Italy
51 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Symmachus 22 November 498 – 19 July 514 Sardinia
50 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Anastasius II 24 November 496 – 19 November 498 Rome
49 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Gelasius I 1 March 492 – 21 November 496 Africa
48 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Felix III 13 March 483 – 1 March 492 Rome
47 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Simplicius 3 March 468 – 10 March 483 Tivoli, Italy
46 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Hilarius 19 November 461 – 29 February 468 Sardinia, Western Roman Empire
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
45 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Leo I 29 September 440 – 10 November 461 Rome
44 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Sixtus III 31 July 432 – March/August 440 Rome
43 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Celestine I 10 September 422 – 27 July 432 Rome, Western Roman Empire
42 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Boniface I 28/29 December 418 – 4 September 422 Roma
41 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Zosimus 18 March 417 – 26 December 418
40 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Innocent I 22 December 401 – 12 March 417 Roma
39 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Anastasius I 27 November 399 – 19 December 401 Roma
38 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Siricius 11 December 384 – 26 November 399 Rome
37 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Damasus I 1 October 366 – 11 December 384 Idanha-a-Velha, Portugal
36 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Liberius 17 May 352 – 24 September 366 Roma
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
35 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Julius I 6 February 337 – 12 April 352 Rome
34 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Mark 18 January 336 – 7 October 336 Rome
33 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Sylvester I 31 January 314 – 31 December 335 Sant’Angelo a Scala, Avellino
32 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Miltiades 2 July 311 – 11 January 314/td> Africa
31 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Eusebius c.309 – c.310 Cassano
30 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Marcellus I 308 – 309 Rome
29 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Marcellinus 30 June 296 – 1 April 304 Rome
28 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Caius 17 December 283 – 22 April 296
27 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Eutychian 4 January 275 – 7 December 283
26 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Felix I 5 January 269 – 30 December 274 Rome
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
25 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Dionysius 22 July 259 – 26 December 268 Greece
24 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Sixtus II 30/31 August 257 – 6 August 258 Greece
23 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Stephen I 12 May 254 – 2 August 257 Rome
22 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Lucius I 25 June 253 – 5 March 254 Rome
21 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Cornelius 6/11 March 251 – June 253 Rome
20 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Fabian 10 January 236 – 20 January 250 Rome
19 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Anterus 21 November 235 – 3 January 236 Greece
18 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Pontian 21 July 230 – 28 September 235 Rome
17 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Urban I 222/223 – 230 Rome
16 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Callixtus I c.217 – 222/223 Rome
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
15 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Zephyrinus 199 – 217 Rome
14 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Victor I 189 – 198/199 Northern Africa
13 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Eleuterus 174/175 – 189 Nicopoli, Epyrus
12 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Soter c.166 – 174/175 Fondi, Latium, Italy
11 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Anicetus 155 – 166 Emesa, Syria
10 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Pius I 140/142 – 155 Aquileia, Friuli, Italy
9 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Hyginus 136/138 – 140/142 Greece
8 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Telesphorus 125 – 136/138 Greece
7 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Sixtus I 115/116 – 125 Rome or Greece
6 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Alexander I 105/107 – 115/116 Rome
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
5 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Evaristus 97/99 – 105/107 Bethlehem, Palestine
4 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Clement I 88/92 – 97/101 Rome
3 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Anacletus 76/79(?) – 88
2 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 Linus 64/67(?) – 76/79(?) Tuscia (Northern Latium)
1 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105 St. Peter 30 – 64/67 Bethsaida, Galilea

A.T (Sưu Tầm)

------------------------------------

Bài liên quan: