"Lời" nào ở lại với chúng ta giữa đại dịch? - Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền