"Một chút" - Tưởng nhớ Đức Gm. Giuse Vũ Duy Thống (1.3.2017-2020)