"Nếu Chúa muốn..." - Chia sẻ trong lễ kính Lòng Chúa thương xót (26.6.2020)