"Trưởng thành trong đời sống đức tin" - Lm. Kiều Công Tùng