"Y phục" để vào tiệc cưới nước Trời - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc