14/5: Ngày cầu nguyện, ăn chay và bác ái cầu cho thoát đại dịch