24 giờ đầu tiên của Phái đoàn Ngoại giao Toà Thánh tại Việt Nam (12.9.2014)