50 năm nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ: Kinh nghiệm Hiệp Hành