Bài 69: Chiết tự câu thơ: "Như song lộc triều nguyên, ơn phước cả"