Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ cầu cho chấm dứt đại dịch