Bài giảng trong lễ nhận sứ vụ GM Alphongso Nguyễn Hữu Long (12.2.2019)