Bài giảng trong Thánh lễ thứ Ba tuần IV Mùa Chay (24.3.2020)