Biết ơn được lên đường - Lễ ra quân tình nguyện viên