Ca đoàn Đồng Tâm Nhà Thờ Chánh tòa SG tạ ơn 40 năm thành lập