Cầu nguyện Đại kết với các bài hát từ cđ Taizé (27.2.2019)